Comodo SSL

Όροι & Προϋποθέσεις Print on Demand

Η μέθοδος της εκτύπωσης κατά παραγγελία ενδείκνυται για ασπρόμαυρα βιβλία, διάστασης Α5 (και άνω), 200 σελίδων (και άνω), και, γενικά, για βιβλία που θα μπορούν να δικαιολογούν μία τιμή λιανικής πώλησης το λιγότερο 15€.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

 

 1. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η έκδοση βιβλίου, σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή με την μέθοδο “Εκτύπωση κατά Παραγγελία” (Print on Demand).
 2. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης, ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους «Συγγραφέας», με την ιδιότητα του κατόχου των πνευματικών και των εμπορικών δικαιωμάτων του έργου του, παραχωρεί στον πρώτο συμβαλλόμενο «Εκδότη» μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων τού έργου του (παρ. 2.2), το δικαίωμα της έκδοσης του εν λόγω βιβλίου και το δικαίωμα της κυκλοφορίας και εμπορίας του (*1) στην Ελλάδα και παγκοσμίως.
  Για την είσπραξη του ποσοστού του ο «Συγγραφέας» θα υπογράφει (*2) ή θα εκδίδει το κατά νόμο απαιτούμενο παραστατικό. Οι εκκαθαρίσεις θα γίνονται ετησίως.
  Ο «Εκδότης» δεν επιβαρύνεται με κανένα φορολογικό βάρος (φόρο εισοδήματος, χαρτόσημο, κ.λπ.) που κατά νόμο αποδίδει ο «Συγγραφέας» στις οικονομικές αρχές ή που καταβάλει ο «Εκδότης» για λογαριασμό του «Συγγραφέα».
  Τα παραπάνω ισχύουν υπό τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες και πάντα με την σύμφωνη γνώμη και γνώση του «Συγγραφέα»:
 • 2.1) Η έκδοση του έργου αυτού θα κυκλοφορήσει με την τεχνική, καλλιτεχνική και εμπορική ευθύνη του «Εκδότη».
  – Ο «Εκδότης», δικαιούται τον καθορισμό της σελιδοποίησης, της τεχνικής εκτυπώσεως, της σύνθεσης του εξωφύλλου και των κειμένων του, καθώς και όποιας άλλης τεχνικής εργασίας απαιτείται.
  – Ο «Συγγραφέας», διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα της ΕΓΓΡΑΦΗΣ έγκρισης του συνόλου του έργου, όπως αυτό θα διαμορφωθεί από τον «Εκδότη».
  – Ο «Εκδότης» διατηρεί το δικαίωμα επιλογής της τιμής πώλησης του βιβλίου.
  – Ο «Συγγραφέας» δικαιούται να κάνει παρακολούθηση των πωλήσεων του/των βιβλίων του μέσα από το διαχειριστικό του e-Shop μας όποτε το ζητήσει.
 • 2.2) Η αμοιβή των δικαιωμάτων του «Συγγραφέα» ορίζεται βάσει του άρθρου 33 παρ. 1 και 2 του Νόμου 2121/93. Κατά ρητή όμως συμφωνία των συμβαλλόμενων το ποσοστό επί των πωλήσεων που θα λαμβάνει ο «Συγγραφέας» κατά τις εκκαθαρίσεις διαμορφώνεται σε 20% επί της λιανικής τιμής πώλησης (*3), ανεξαρτήτως του αριθμού πουλημένων αντιτύπων. Απώλειες ή ζημίες αντιτύπων κατά την εμπορία του βιβλίου δεν βαρύνουν τον «Εκδότη», εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.
 • 2.3) Ο «Εκδότης», οφείλει να εμπορεύεται το βιβλίο αυτό μέσω του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου των Εκδόσεων Λευκό Μελάνι www.lefkomelani.gr, να προβαίνει σε συστηματικές κοινοποιήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, blogs, forums και άλλες συναφείς και σχετικές λογοτεχνικές ομάδες και ιστοσελίδες, καθώς και να διανέμει δελτίο τύπου σε ιστοσελίδες ΜΜΕ, και, γενικά, σε όποια μέσα -κατά την κρίση του- θα είναι επωφελή και για τους δύο συμβαλλόμενους.
  Η διαδικασία έχει ως εξής:
  α) Ελέγχουμε τα αρχεία κειμένων και εξωφύλλου που μας έχετε στείλει για την ορθότητά τους.
  β) Εκδίδουμε αριθμό ISBN.
  γ) Δημιουργούμε Barcode + QR code.
  δ) Δημιουργούμε σελίδα πώλησης στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μας, απ’ όπου θα γίνονται οι αγορές του βιβλίου σας.
  ε) Κατασκευάζουμε προωθητικά ψηφιακά banners & videos.
  στ) Δημιουργούμε ψηφιακά Δελτία Τύπου με τα οποία ενημερώνουμε ιστοσελίδες προώθησης βιβλίων και τον τύπο.
  ζ) Εντάσσουμε το βιβλίο σε βάσεις δεδομένων (π.χ. Biblionet, κ.ά.).
 • 2.4) Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η αυθαίρετη αναπαραγωγή σε φωτοτυπίες, ψηφιακή μορφή ή άλλες μεθόδους της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου από τον «Συγγραφέα», καθ’ όλη την ισχύ της παρούσας σύμβασης.
  1. Ο «Συγγραφέας» εγγυάται πως το σύνολο του έργου του είναι πρωτότυπο και προϊόν αποκλειστικά δικής του εργασίας, που δεν προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων. Ο «Συγγραφέας», με την ιδιότητα του απόλυτου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων, θα αμύνεται άμεσα και με δικές του δαπάνες κατά οποιασδήποτε αξίωσης ή απαίτησης οποιουδήποτε τρίτου, αστικού ή ποινικού χαρακτήρα, που ερείδεται σε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή προσβολή προσωπικότητας ή δυσφήμιση τρίτων σε σχέση με το βιβλίο του και θα καταβάλλει οποιαδήποτε κονδύλια ή αποζημιώσεις επιδικασθούν ή εξωδικαστικά συμφωνηθούν, καθώς και οποιεσδήποτε αποζημιώσεις απαιτούνται να καταβληθούν στον «Εκδότη», οι οποίες θα έχουν προκύψει από τις παραπάνω ενέργειες του «συγγραφέα» εις βάρος των Εκδόσεων Λευκό Μελάνι ή του Βελέντζα Διον. Δημοσθένη προσωπικά.
   Ο Βελέντζας Διον. Δημοσθένης, το blog «Διαδικτυακή Αυτοέκδοση» και οι Εκδόσεις Λευκό Μελάνι δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο «Συγγραφέας» με το έργο του προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων, ούτε υποχρεούνται σε οποιασδήποτε μορφής –χρηματικής ή άλλης– αποζημιώσεως, και, ως εκ τούτων, δεν υποχρεούνται και σε οποιασδήποτε μορφής προκαταρκτικού ελέγχου ιδιοκτησίας των περιεχομένων του συγκεκριμένου έργου.
  2. Το παρόν συμφωνητικό έχει χρονική ισχύ για τρία (3) έτη (*4).
  3. Το παρόν συμφωνητικό, μετά το πέρας της αναγραφόμενης σε αυτό ισχύος, θα θεωρείται αυτόματα ανανεωμένο μέχρι και τις 31/12 κάθε επόμενου έτους, εάν δεν υπάρξει από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων έγγραφη αίτηση διακοπής του εντός του τελευταίου έτους.

(*1) Η διανομή και εμπορία του βιβλίου θα γίνετε αποκλειστικά από τον «Εκδότη».

(2*) Σε κάθε παραστατικό που εκδίδει ο «Εκδότης» για την καταβολή του ποσοστού του «Συγγραφέα» θα παρακρατεί -εφόσον η τρέχουσα νομοθεσία το απαιτεί- το νόμιμο φόρο και τις ασφαλιστικές εισφορές, όπου και θα αποδίδει για λογαριασμό του «Συγγραφέα» στους αρμόδιους φορείς.

(*3) Σαν λιανική τιμή πώλησης, υπολογίζεται η αρχική τιμή πώλησης που αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους ή/και στα ηλεκτρονικά καταστήματα του «Εκδότη», αφαιρούμενου του Φ.Π.Α. ή άλλου έμμεσου φόρου που προστίθεται ή περιέχεται σ’ αυτή.

(*4) Τρία (αριθμητικά) έτη, αρχίζοντας από το τρέχον έτος -βάση της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής σας- μέχρι τις 31/12 του τρίτου έτους (π.χ. 17/03/2020 έως 31/12/2023)


 

Έχεις ακολουθήσει τις Οδηγίες για Εκτύπωση κατά Παραγγελία και έχεις ετοιμάσει τα αρχεία του βιβλίου σου;

 

Info ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΘΑ ΣΟΥ
ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΜΕ E-MAIL ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ